top of page

ขั้นตอนการสั่งซื้อ Download File

  1. กดเลือกเพลงที่ต้องการ

  2. กรอก email เพื่อรับ Download Link

  3. เลือกวิธีการชำระเงิน “บัตรเครดิต”

  4. หลังจากกรอกรายละเอียดบัตร หรือ log in แล้ว ท่านจะได้รับข้อความ ‘ยืนยันการชำระเงิน” บนหน้า website และ email ของท่าน

  5. Link สำหรับ download เพลงจะถูกส่งไปยัง email ของท่านภายใน 10 -30 นาที 

  6. Download Link จะมีอายุ 72 ชั่วโมง

  7. ไฟล์ที่ท่านจะได้รับเป็น MP3 และ FLAC

bottom of page